Επωνυμία Επιχείρησης:  BABUU BABY PRODUCTS
ΑΦΜ : 142674755
Αρ.ΓΕΜΗ: 160518006000

ΔΟΥ : ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Έδρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
55134 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ:2310473844
6983654574